Breadcrumbs


VyhledáváníSoutěž Klokan

Pracovní pozice v ZŠ


Řád školní družiny

Základní škola a Mateřská škola Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace

čp. 5, 403 37 Petrovice

 

 

čj. 94/2016

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Řád Školní družiny“

 

 Základní školy a Mateřské školy Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvkové organizace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Petrovicích, dne 1. září 2016                                                 …………………………………………

 

                                                                                                                     Mgr. Květa Leistnerová

                                                                                                                                ředitelka školy

Obsah

 

  1. Základní ustanovení
  2. Přihlašování a odhlašování účastníků
  3. Organizace činnosti
  4. Povinnosti a práva účastníků
  5. Chování účastníků
  6. Povinnosti a práva zákonných zástupců
  7. Ochrana účastníků před sociálně patologickými jevy
  8. Zacházení s majetkem školní družiny
  9. Závěrečná ustanovení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) základní ustanovení

 

Zájmové vzdělávání žáků školy se řídí Školským zákonem č. 561/2004 Sb., paragraf 30 a prováděcí vyhláškou č. 74/2005 Sb. Za tímto účelem škola zřizuje zařízení školní družiny, která uskutečňuje zájmové vzdělávání pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností.

 

 

a)      realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností,

 

b)      umožňuje žákům základní školy - Základní školy a Mateřské školy Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvkové organizace přípravu na vyučování.

 

Činnosti školní družiny se mohou zúčastňovat také žáci základní školy nezařazeni do školní družiny, pokud se této činnosti neúčastní plný počet žáků základní školy zařazených do školní družiny.

Provozní řád školní družiny je povinnou součástí dokumentace školní družiny. - Patří mezi základní vnitřní předpisy školní družiny.

 

 

2) přihlašování a odhlašování účastníků

 

Řádně vyplněný a zákonným zástupcem podepsaný zápisový lístek je potřeba před započetím docházky do školní družiny odevzdat pedagogickému pracovníkovi školní družiny.

 

     a)

 

-          Doba pobytu účastníků ve školní družině se řídí údaji uvedenými na zápisovém lístku. - Tyto údaje může zákonný zástupce účastníka navštěvující školní družinu v průběhu školního roku libovolně (tj. dle aktuální potřeby) měnit.

 

-          Má-li účastník odejít ze školní družiny jinak, než je uvedeno v zápisním lístku, sdělí tuto skutečnost pedagogickému pracovníkovi Školní družiny zákonný zástupce účastníka navštěvujícího školní družinu  písemně (pouze ve vskutku ojedinělých a výjimečných případech telefonicky).

 

     b)

 

-          Zákonní zástupci účastníka navštěvujícího školní družin jsou taktéž povinni sdělit pedagogickému pracovníkovi školní družiny způsob odchodu účastníka ze školní družiny.

 

-          Má-li účastník odejít ze školní družiny s jinou osobou, než je uvedeno, sdělí tuto skutečnost pedagogickému pracovníkovi školní družiny zákonný zástupce žáka navštěvujícího školní družinu písemně (pouze ve vskutku ojedinělých a výjimečných případech telefonicky).

 

O zařazení žáka základní školy do školní družiny rozhoduje ředitelka Základní školy a Mateřské školy Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvkové organizace, přičemž se řídí následujícími kritérii:

 

a)      Přednostně jsou do školní družiny zařazeni účastníci navštěvující 1. až 3. ročníku Základní školy a Mateřské školy Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvkové organizace.

 

 

 

Oddělení školní družiny se naplňuje nejvýše do počtu 30 účastníků.

a)      Ředitelka školy stanovila příspěvek rodičů účastníků na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve školní družině na 100,- Kč pololetně za jedno dítě s účinností od 1. 9. 2014.  Tato částka platí i pro každé další dítě v případě docházky sourozenců do školní družiny. Výši úplaty může ředitelka snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže:
1. účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,

2. účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách, nebo

3. účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře

a tuto skutečnost prokáže ředitelce.

 

 

 

Zákonní zástupci účastníka navštěvujícího školní družinu jsou povinni bez jakéhokoli zbytečného prodlení informovat pedagogického pracovníka školní družiny o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo o jiných závažných skutečnostech týkajících se účastníka.

 

Každou změnu (bydliště tel. číslo) je rodič povinen nahlásit vychovatelce.

 

Účastník navštěvující školní družinu je povinen stravovat se ve školní jídelně.

 

Odhlásit účastníka z docházky do školní družiny může jeho zákonný zástupce na základě písemného vlastnoručně podepsaného sdělení.

 

 

3) organizace činnosti

 

Provozní doba školní družiny - Základní školy a Mateřské školy Petrovice … je od 6:30 do 8:45 hod (tzv. ranní) a od 11.45 do 16.00 hod (tzv. odpolední).

 

-          V době od 6:30 do 8:45 hod smějí navštěvovat školní družinu pouze ti žáci základní školy, kterým začíná vyučování dle platného rozvrhu hodin až druhou vyučovací hodinou.

 

V době řádných prázdnin v průběhu školního roku není provoz školní družiny zajišťován.

 

-          V době mimořádných prázdnin v průběhu školního roku je provoz školní družiny (pokud Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje nerozhodne jinak) zajištěn.

 

Z tzv. ranní školní družiny účastníci navštěvující školní družinu přecházejí do tříd společně v doprovodu vychovatelky.

 

Po ukončení vyučování v 11:40 hod. přebírá účastníky vychovatelka školní družiny, která je v 12:10 hod. odvádí do školní jídelny na oběd – po celou dobu nad nimi vykonává dozor. Žáci končící vyučování v 12:35 hod odvádí daný vyučující žáky na oběd do školní jídelny, kde také nad nimi vykonává dozor. Ze školní jídelny účastníci navštěvující školní družinu společně s dozorujícím pedagogem přecházejí do školní družiny.

 

-          Jestliže daný vyučující nebude schopen díky svému rozvrhu přímé pedagogické činnosti vykonávat dozor nad žáky v jídelně, odvede žáky do školní jídelny a bude vykonávat dozor učitel, který nemá přímou pedagogickou činnost. Účastníky školní družiny po obědě odvede do školní družiny.

 

Pokud účastník navštěvující školní družinu a odchází ze školní družiny do zájmových útvarů organizovaných na škole, zákonní zástupci písemně sdělí pedagogickému pracovníkovi školní družiny rozsah těchto aktivit a to, zda se účastník po zájmové činnosti opět vrátí do školní družiny či odchází domů.

 

-          Do jednotlivých zájmových útvarů organizovaných Základní školou si účastníky vyzvedává vedoucí zájmového útvaru a po skončení jej opět předá zpět do školní družiny.

 

V rámci činnosti školní družiny – vychovatelka navštěvuje s účastníky i jiné prostory základní školy a (např. tělocvičnu, hřiště, … , knihovnu) než je školní družina. - Pokud školní družina využívá pro svoji činnost jinou odbornou učebnu než družinu, řídí se řádem dané odborné učebny.

 

Účastník navštěvující školní družinu, nesmí bez vědomí p. vychovatelky opustit školní družinu. Za účastníka, který byl ve škole, ale do školní družiny se nedostavil, pedagogický pracovník školní družiny neodpovídá.

 

Účastníci, kteří neodcházejí sami, vyčkají ve školní družině až do příchodu doprovodné osoby.

 

-          Školní družinu mohou navštěvovat zákonní zástupci žáků základní školy a bývalí žáci základní školy plnící stále povinnou školní docházku pouze se svolením pedagogického pracovníka školní družiny.

 

Zůstane-li účastník ve školní družině po skončení provozu školní družiny, pedagogický pracovník školní družiny se pokusí telefonicky kontaktovat zákonné zástupce účastníka a zároveň informuje ředitelku školy. Dále se řídí postupem doporučeným MŠMT ČR - obrátí se na Obec Petrovice, která je podle § 15 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí povinna zajistit žákovi navštěvujícímu školní družinu neodkladnou péči, případně se obrátí na Policii ČR.

 

 

4) povinnosti a práva účastníka

   

 Povinnosti:

 

Do školní družiny si účastník nosí sportovní nebo v případě potřeby také ochranný oděv, v období horka i pokrývku hlavy.

 

Za vlastní hračky, hry, videohry, elektroniku, které si účastník s sebou do školní družiny donese, školní družina neodpovídá.

 

Úmyslné ničení a poškozování věcí ve školní družině, musí zákonný zástupce účastníka navštěvujícího patřičně nahradit nebo opravit.

 

Pro činnost školní družiny platí stejné podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví účastníků, jako ve Školním řádu Základní školy.

 

Účastník dodržuje vnitřní řád školní družiny a pokyny vychovatelek.

 

Nesmí opouštět družinu bez vědomí vychovatelky.

 

Mít vhodné oblečení a obuv na činnost ve školní družině, tělocvičně i venku.

 

Práva:

 

Účastnit se zájmového vzdělávání ve školní družině.

 

Na odpočinek.

 

Na zabezpečení přístupu k informacím, zejména k takovým, které podporují jeho duchovní, morální a sociální rozvoj.

 

Na ochranu před informacemi, které škodí pozitivnímu vývoji a nevhodně ovlivňují jeho morálku.

 

Na vyjádření vlastního názoru ve všech věcech, které se ho týkají, svůj názor musí vyjadřovat přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti a dobrého chování, má právo sdělit svůj názor vychovatelce Školní družiny nebo ředitelce školy.

 

Na ochranu před fyzickým a psychickým násilím, nedbalým zacházením a rizikovým chováním.

 

Na ochranu před všemi formami sexuálního zneužívání a před kontaktem s narkotiky a psychotropními látkami.

 

Na poskytnutí pomoci v případě, že se ocitne v nesnázích nebo má nějaké problémy, na život ve zdravém prostředí.

 

 

5) chování účastníků

 

Účastník navštěvující školní družinu, se řídí všemi pokyny pedagogického pracovníka školní družiny.

 

Zákonní zástupci účastníků navštěvujících školní družinu řeší případně vzniklé problémy s pedagogickým pracovníkem školní družiny výhradně mimo přímou pedagogickou činnost pedagogického pracovníka školní družiny.

 

Na hodnocení a klasifikaci chování účastníka ve školní družině se vztahují ustanovení vyhlášky o Základní škole - tj. udělování napomenutí, důtky třídního učitele, důtky ředitele školy, klasifikace sníženou známkou z chování na vysvědčení.

 

Pokud účastník navštěvující školní družinu soustavně narušuje svým chováním činnost školní družiny, může být na základě rozhodnutí ředitelky školy vyloučen.

 

 

 

6) Povinnosti a práva zákonných zástupců

 

Povinnosti:

 

Informovat vychovatelku o zdravotním stavu účastníka, při změně zdravotního stavu bezodkladně.

 

Řádně vyplnit zápisní lístek do školní družiny.

 

Informovat o změnách telefonního čísla a bydliště.

 

Docházka pro zapsané účastníky je povinná, veškeré změny týkající se odchodu účastníka je třeba dát písemně.

 

Na vyzvání se dostavit k projednání závažných problémů účastníka.

 

Dbát, aby účastník měl vhodné oblečení a obuv k činnosti ve školní družině, tělocvičně i venku.

 

Práva:

 

Právo získávat všechny informace o provozu, činnosti a změnách ve školní družině.

 

Právo vyjadřovat se k činnosti a provozu školní družiny. 

 

 

7) Ochrana účastníků před sociálně patologickými jevy

 

Vychovatelka průběžně sleduje konkrétní podmínky a situaci ve školní družině z hlediska výskytu sociálně patologických jevů, uplatňuje různé formy a metody umožňující včasné zachycení ohrožených účastníků.

 

Vychovatelka zajišťuje spolupráci s rodiči v oblasti prevence, informuje je o preventivním programu školy a dalších aktivitách.

 

Účastníci mají přísný zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek v prostorách školy. Porušení tohoto zákazu se bere jako hrubé porušení školního řádu. Ředitelka školy využije všech možností daných mu příslušným zákonem včetně možnosti dát podnět k zahájení trestního stíhání osob, které se na porušení tohoto zákazu podílely. Ředitelka školy nebo jím pověřený pracovník bude informovat zákonné zástupce účastníků, u kterých bylo zjištěno porušení tohoto zákazu a zároveň je seznámí s možností odborné pomoci.

 

Projevy šikany mezi účastníky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování atd.., kterých by se dopouštěli jednotliví účastníci nebo skupiny účastníků vůči jiným účastníkům nebo skupinám (zejména v situacích, kdy jsou takto postiženi účastníci mladší a slabší), jsou přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti řádu školy. Podle okolností ředitelka školy uváží možnost dalšího postihu účastníků, kteří tento zákaz přestoupí, a bude o svých zjištěních informovat jejich zákonné zástupce.

 

Vychovatelka školní družiny dbá, aby etická a právní výchova, výchova ke zdravému životnímu stylu a preventivní výchova byla vyučována v souladu se školním vzdělávacím programem.

 

 

 

8) Podmínky zacházení s majetkem školní družiny

 

Žák může užívat inventář školní družiny pouze se souhlasem vychovatelky.

 

S vybavením musí zacházet šetrně.

 

Při prokazatelném úmyslném poškození inventáře účastníkem hradí škodu v plném rozsahu rodiče.

 

 

 

9) Závěrečné ustanovení

 

Kontrolu provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřena zástupkyně ředitelky.

 

Vnitřní řád školní družiny je umístěn v oddělení školní družiny a sborovně.

 

Účastníci byli s Vnitřním řádem školní družiny seznámeni. Datum seznámení účastníků je uveden v Přehledech výchovně vzdělávací práce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento „Řád Školní družiny“ Základní školy a Mateřské školy Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvkové organizace nabývá platnost dne1.září 2016 a současně ruší platnost „Řádu školní družiny“ čj. 148 / 2013 ze dne 2. září 2014.