Breadcrumbs


VyhledáváníSoutěž Klokan

Pracovní pozice v ZŠ


Organizační řád školní družiny

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠD

Školní družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování, zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností, umožňuje účastníkům přípravu na vyučování.

Odpočinkové činnosti – mají odstranit únavu, zařazují se nejčastěji po obědě, ráno pro účastníky, kteří navštěvují ranní ŠD a dále dle potřeby během dne. Jde o klidové hry a poslechové činnosti.

Rekreační činnosti – slouží k regeneraci sil, převažuje v nich odpočinek aktivní s náročnějšími pohybovými prvky. Hry a spontánní činnosti mohou být rušnější.

Zájmové činnosti – rozvíjí osobnost účastníka, umožňují seberealizaci i kompenzaci možných školních neúspěchů i další rozvoj pohybových dovedností. Jde o řízenou kolektivní, nebo individuální činnost, organizovanou, nebo spontánní aktivitu.

Příprava na vyučování – zahrnuje okruh činností související s plněním školních povinností, není to však povinná činnost ŠD. Může jít o vypracování úkolů, pouze však se souhlasem rodičů, nikoli však před 15. hodinou. Vychovatelka účastníkům úkoly neopravuje. Jde také o zábavné procvičování učiva formou didaktických her a upevňování školních poznatků v praxi (vycházka, exkurze, poslechové činnosti, práce s knihou a časopisy).

               

 1. Provozní doba ŠD: 6:30-9:00

        11:40-16:00

 1. Aby nebyla narušována činnost ŠD, jsou pro odchody účastníků stanoveny tyto doby: po obědě, 13:00, 14:00,15:15, 16:00. Při nevyzvednutí účastníka do konce provozu ŠD, vychovatelka nejdříve podle možností informuje telefonicky rodiče účastníka, nebo osoby uvedené na přihlášce do ŠD. Pokud je postup bezvýsledný, bude účastník předán do sociální péče (prostřednictvím policie).
 2. Ve ŠD je určena vychovatelka, která zajišťuje přihlašování a odhlašování účastníků, vybírání poplatků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů o stížnosti.
 3. Účastník je do ŠD přihlášen na základě řádně vyplněného zápisního lístku. Na jehož zadní straně jsou zapsány odchody za ŠD. O zařazení do ŠD rozhoduje ředitelství školy.
 4. Pokud má být účastník uvolněn jindy, než je uvedeno v zápisním lístku, musí předložit omluvenku, na které je uvedeno jméno, datum, čas odchodu, popř. jméno osoby, se kterou má účastník odejít a podpis rodičů. Účastník může být ze ŠD uvolněn na základě telefonátu, pouze v ojedinělých případech.
 5. Každou změnu (bydliště, tel. Číslo) je rodič povinen nahlásit vychovatelce.
 6. Účastník navštěvující ŠD je povinen stravovat se ve školní jídelně.  Řídí se pokyny vychovatelky a nesmí bez jejího vědomí opustit prostory ŠD. Pro činnost účastníků v ŠD platí stejná ustanovení o BOZP jako ve školním řádu. Účastníci přihlášeni do ŠD jsou poučeni o BOZP a záznam o poučení jeproveden v Přehledu výchovně vzdělávací práce. Za účastníka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelka nezodpovídá.
 7. Účastník musí mít vhodné oblečení a obuv pro činnost ve ŠD, tělocvičny i venku (nejlépe je mít i náhradní).
 8. Ve školní družině se vede tato dokumentace:
 • Zápisní lístky pro účastníky, kteří jsou přihlášení k pravidelné docházce
 • Přehled výchovně vzdělávací práce
 • Docházkový sešit
 • Rámcově vzdělávací program ŠD.
 1. Rodiče účastníka navštěvujícího ŠD jsou povinni uhradit poplatek, který činní 100 Kč za každé pololetí. Poplatek za 1. pololetí musí být uhrazen do konce října a poplatek  za 2. pololetí do konce měsíce března.
 2. Po vyučování umožňují vstup do ZŠ (po zazvonění) rodičům vychovatelky ŠD.

 

 

V Petrovicích dne 31. 8. 2016