Breadcrumbs


VyhledáváníSoutěž Klokan

Pracovní pozice v ZŠ


O úplatě školní družiny

Základní škola a Mateřská škola Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace

čp. 5, 403 37 Petrovice

 

 

čj. 116 / 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vnitřní předpis

 

„Úplata ve školní družině“

 

Pro Školní družinu -

 Základní školy a Mateřské školy Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvkovou organizaci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Petrovicích, dne 29.srpna 2014                                              …………………………………………

 

                                                                                                                     Mgr. Květuše Leistnerová

                                                                                                                                ředitel školy

 

 

 

Obsah

 

 

1. Úvodní ustanovení

2. Stanovení výše úplaty za zájmové vzdělávání

3. Splatnost úplaty za zájmové vzdělávání

4. Snížení úplaty či osvobození od úplaty za zájmové vzdělávání

5. Závěrečné ustanovení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Úvodní ustanovení

 

Tento vnitřní předpis Základní školy a Mateřské školy Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvkové organizace je zpracována podle:

 

a)      § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn,

b)      § 11vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

c)      zákona č. 204/2005 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších změn.

 

Na základě výše stanovených předpisů stanovuji úplatu za zájmové vzdělávání a její snížení či prominutí.

 

2. Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání

 

a)

 

O výši úplaty za zájmové vzdělávání rozhoduje ředitelka školy, vždy na období jednoho školního roku a zveřejní ji (dle § 11, odst. 1 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, na nástěnce pře ředitelnou školy - Základní školy a Mateřské školy Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvkové organizace nejpozději do 30. června předcházejícího školního roku.

 

V případě přijetí dítěte do zájmového vzdělávání do Školní družiny - Základní školy a Mateřské školy Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvkové organizace v průběhu školního roku oznámí vychovatelka Školní družiny stanovenou výši úplaty za zájmové vzdělávání zákonnému zástupci dítěte při přijetí dítěte do Školní družiny - Základní školy a Mateřské školy Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvkové organizace.

 

V souladu s § 11 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., výše měsíční úplaty za zájmové vzdělávání nesmí rozpočtové výdaje na účastníka překročit o více než 80%. Do rozpočtovaných výdajů, popřípadě do skutečných neinvestičních výdajů se nezahrnují výdaje na platy, náhrady platů, nebo mzdy a náhrady mezd, na odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou za základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné, na úhradu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na úhradu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, na příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb
a ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou dětí, žáků a studentů zdravotně postižených, na učební pomůcky a rovněž výdajů na další vzdělávání pedagogických pracovníků, na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání, poskytované ze státního rozpočtu.

b)

 

Pro období školního roku 2014/2015 stanovuje ředitelka Základní školy a Mateřské školy Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvkové organizace (na základě výsledku jednání se školskou radou  Základní školy a Mateřské školy Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvkovou organizaci) výši úplaty v Školní družině - Základní škole a Mateřské škole Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci za předškolní vzdělávání na 100,- Kč pololetně (slovy: Jedno sto Korun českých).

 

 

 

 

 

 

 

3. Splatnost úplaty za předškolní vzdělávání

 

Úplata za zájmové vzdělávání za pololetí školního roku je v souladu s § 11 č. 174/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., splatná (pouze v hotovosti) do konce měsíce října.

 

Organizací vybírání úplaty za zájmové vzdělávání v  Základní škole a Mateřské škole Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvkové organizace je ředitelkou pověřena vychovatelka, která každému plátci úplaty vydá řádně vyplněnou stvrzenku. - Vybranou finanční hotovost předá ředitelce školy spolu s řádně vyplněným přehledem plátců úhrady.

 

Jestliže zákonný zástupce neuhradí do tří měsíců od začátku pololetí příslušného roku úplatu za zájmové vzdělávání, může ředitelka Základní školy a Mateřské školy Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvkové organizace rozhodnout o případném vyloučení ze Školní družiny.

 

 

4. Snížení úplaty či osvobození od úplaty

 

Výši úplaty může ředitelka školy snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže:

a) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,

b) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách, nebo

c) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře

a tuto skutečnost prokáže ředitelce.

 

5. Závěrečné ustanovení

a)Kontrolu provádění této směrnice je pověřena vychovatelky školní družiny

b)Směrnice nabývá činnosti 1.9.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha :

- stanovení úplaty za pobyt ve školní družině

-prominutí úplaty

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č.1 – Stanovení úplaty

 

 

Základní škola a Mateřská škola Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace

 

 

Č.j. ŠP 116/2014

 

Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině

 

 

Podle § 123,odst. 4 č.561/2005Sb. o předškolním ,základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon)

Stanovuji

Ke dni 1.9.2014 výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině na částku 100,-Kč pololetně.

 

 

 

 

 

VPetrovicích 29.8.2014

Mgr. Květa Leistnerová

 ředitelka školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2. -  Prominutí úplaty

 

Označení školy

 

Panu - paní (žadateli)

                                                                                                         

Č.j.:         /2014

 

Prominutí úplaty za  zájmové vzdělávání  ve školní družině

 

Vážená paní (vážený pane),

 

obdržel jsem Vaši žádost o prominutí úplaty za zájmové vzdělávání vašeho dítěte  ________ (jméno, příjmení, datum narození)., doloženou potvrzením o pobírání příspěvku, uvedeného v § 11 odst. 3 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění. Vzhledem k tomu, že jste tím splnili podmínky pro snížení (osvobození) úplaty za zájmové vzdělávání vašeho dítěte ve školní družině,

 

úplatu promíjím na období  1. 9. 2014 - xx. x. 2014.

 

 

 

 

Datum

 

(běžné razítko)